Description

 1. With more than 30 years of manufacturing boilers, the company has formed more than 400 varieties of gas boilers, biomass boilers, coal-fired boilers, heat-conducting oil boilers, etc., and is widely used in chemical, food, brewing, heating, papermaking, Printing and dyeing, rubber and other industries. The company currently has the leading production process equipment in the industrial boiler industry.

 2. The main equipments include: high-speed CNC plane drilling, CNC drum drilling, robot welding equipment, 3D laser cutting machine, 4-axis CNC pipe bending machine, Φ168 CNC three-dimensional bending equipment, 600 sets of 100mm three-roller CNC universal bending machine, serpentine tube production line, CNC coil production line and membrane wall production line.

 3. LEAVE YOUR MESSAGE!

  If you want to learn more about our boilers、solutions & service please contact us now.We will regularly communicate with you to understand your boiler operation and guide according to your needs. If you have other needs, we will provide you with the first time.

 4. Thiết kế - Thi c;ng gian h;ng triển l;m hội chợ - Gia Lo

  C;ng ty TNHH QC ; XD Gia Long l; đơn vị thiết kế gian h;ng triễn l;m, thi c;ng gian h;ng triễn l;m uy t;n, chuy;n nghiệp h;ng đầu tại Việt Nam. Ch;ng t;i với đội ngũ nh;n

  Contact us

  Th̉ủ Tướng Đ;o Minh Qu;n đ;́n Nam Cali ng;y 14-12-20

  Chưởng M;n Hồng Gia Việt Nam L; Hồng Th;i tr;n trọng mời Thủ Tướng Đ;o Minh Qu;n, Ch;nh Phủ Quốc Gia Việt Nam L;m Thời (CPQGVNLT) l;m chủ tọa lễ giỗ vị Tổ Sư

  Contact us

  C; QUYỀN GIẾT KHI BỊ HẢI TẶC TẤN C;NG!? – Vượ

  B;i mới CXN _112018_13 919_ Tới lu;n b;c t;i Nguyễn Ph; Trọng. Bắt hết, hốt hết nh;m Vũ Nhơm, bọn Thủ Thi;m “Trần B; Dương của Thaco, Trường Hải, Kia, Mazda

  Contact us

  Biển xe cơ giới Việt Nam – Wikipedia tiếng Vi

  Ở Việt Nam, biển kiểm so;t xe cơ giới (hay c;n gọi tắt l; biển số xe) l; tấm biển gắn tr;n mỗi xe cơ giới, được cơ quan c;ng an cấp khi mua xe mới hoặc chuyển nhượng

  Contact us

  Th;ng tư 22/2017/TT-NHNN của Ng;n h;ng Nh; nước Việ

  T;i khoản 342- Vốn g;p li;n doanh bằng đồng Việt Nam T;i khoản 346- Vốn g;p li;n doanh bằng ngoại tệ T;i khoản n;y d;ng để phản ;nh to;n bộ vốn g;p v ố n li;n doanh

  Contact us

  Thiết kế - Thi c;ng gian h;ng triển l;m hội chợ - Gia Lo

  C;ng ty TNHH QC ; XD Gia Long l; đơn vị thiết kế gian h;ng triễn l;m, thi c;ng gian h;ng triễn l;m uy t;n, chuy;n nghiệp h;ng đầu tại Việt Nam. Ch;ng t;i với đội ngũ nh;n

  Contact us

  C;ng ty Điện lực Đồng Nai > Dịch-vụ-trực-tuyến > Lịc

  Điện lực Thời gian Phạm vi mất điện L; do Ng;y: Chủ Nhật 18/11/2018 Bi;n Ho; 2 08h00 - 16h00 'Một Phần KP3 P. Long B;nh T;n Sửa chữa điện Long Th;nh 06h00 - 17h00

  Contact us

  Tập đo;n Vingroup – Wikipedia tiếng Vi

  Tập đo;n Vingroup (t;n đầy đủ: Tập đo;n Vingroup - C;ng ty CP) được th;nh lập v;o th;ng 8 năm 1993, t;n ban đầu l; Technocom v; năm 2011 s;p nhập 2 c;ng ty

  Contact us

  C;ng Ty Bất Động Sản - Danh s;ch c;ng ty C;ng Ty Bấ

  Trang V;ng: danh s;ch c;ng ty C;ng Ty Bất Động Sản tốt nhất, danh bạ C;ng Ty Bất Động Sản- t;m c;ng ty C;ng Ty Bất Động Sản tr;n Trang v;ng Việt nam

  Contact us

  Th;ng tư 22/2017/TT-NHNN của Ng;n h;ng Nh; nước Việ

  T;i khoản 342- Vốn g;p li;n doanh bằng đồng Việt Nam T;i khoản 346- Vốn g;p li;n doanh bằng ngoại tệ T;i khoản n;y d;ng để phản ;nh to;n bộ vốn g;p v ố n li;n doanh

  Contact us

  Biển xe cơ giới Việt Nam – Wikipedia tiếng Vi

  Ở Việt Nam, biển kiểm so;t xe cơ giới (hay c;n gọi tắt l; biển số xe) l; tấm biển gắn tr;n mỗi xe cơ giới, được cơ quan c;ng an cấp khi mua xe mới hoặc chuyển nhượng

  Contact us

  Liste des pr;fixes OACI d'immatriculation de

  Voici la liste des pr;fixes OACI d'immatriculation des a;ronefs.Cette liste pr;sente, par ordre alphab;tique des pr;fixes, les immatriculations actuellement utilis;es dans les diff;rents pays (et dans certains territoires) mondiaux.

  Contact us

  DO THANH ALUMINIUM - CONG TY CO PHA

  lỄ ĐỘng thỔ khỞi c;ng x;y dỰng nh; xƯỞng 7000 m2 mỞ rỘng quy m; sẢn xuẤt nĂm 2017 cỦa nh;m Đ; th;nh.

  Contact us

  c;ng ty may mặc - danh s;ch c;ng ty may m

  Trang V;ng: danh s;ch c;ng ty c;ng ty may mặc tốt nhất, danh bạ c;ng ty may mặc- t;m c;ng ty c;ng ty may mặc tr;n Trang v;ng Việt nam

  Contact us

  Liste des pr;fixes OACI d'immatriculation de

  Voici la liste des pr;fixes OACI d'immatriculation des a;ronefs.Cette liste pr;sente, par ordre alphab;tique des pr;fixes, les immatriculations actuellement utilis;es dans les diff;rents pays (et dans certains territoires) mondiaux.

  Contact us

  Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm h;nh ch;nh lĩn

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM H;NH CH;NH TRONG LĨNH VỰC KẾ TO;N, KIỂM TO;N ĐỘC LẬP C ă n cứ Luật tổ chức Ch;nh phủ ng;y 19 th;ng 6 năm 2015;

  Contact us

  C;ng ty Điện lực Đồng Nai > Dịch-vụ-trực-tuyến > Lịc

  Điện lực Thời gian Phạm vi mất điện L; do Ng;y: Chủ Nhật 18/11/2018 Bi;n Ho; 2 08h00 - 16h00 'Một Phần KP3 P. Long B;nh T;n Sửa chữa điện Long Th;nh 06h00 - 17h00

  Contact us

  marglyph.s3.amazona

  PK uz;D;;/0; TMI.classUT ;Œ;S;Œ;Sux ; mRmO;P ~]; n Œ _u ;; ; [ f;„d;‡; ;SW;RRn“;;w)Dg$ >Œ;”A6;69;ž;ž;9/;;

  Contact us

  Hoa Nam - Si;u thị m;y thực phẩm số 1 Việt N

  Th;ng số m;y l;m nước đ; vi;n c;ng suất l;m đ;: 45kg/24h dung t;ch b;nh chứa: 25kg cấp độ bảo vệ: 1 l;m lạnh loại: n điện ;p

  Contact us

  Vũ kh; : H;ng gi; rẻ kh;c của Trung Quốc đang tr;n v;

  Đảng dạy rằng: Mỹ chiếm miền Nam l;m thuộc địa. Ch;nh quyền miền Nam l; b; nh;n, để cho d;n miền Nam đau đớn dưới g;t giầy x;m lược. Thế l; những thế hệ cuồng t;n

  Contact us

  Grip Strength Meter - Columbus Instrumen

  Columbus Instruments' line of Grip Strength Meters are employed in assessing neuromuscular function by sensing the peak amount of force an animal applies

  Contact us

  Technical advantages

  Boiler body uses the forced circulation in the high temperature area to make sure all heating areas can be cooled down and avoid vaporization; The explosion door and flame detector are equipped for safe and reliable operation.

  zozen boiler
© ZOZEN bolier Co., Ltd.. All rights reserved.
^ Back to Top